• Ontelbaar veel combinaties mogelijk
 • Snelle verzending
 • Geregistreerd bij Webwinkelkeur

4.9600+ beoordelingen

Aangepaste verzenddagen ivm herfstvakantie en verhuizing! Kijk bij werktijden en vakantierooster voor meer informatie.

Aangepaste verzenddagen ivm herfstvakantie en verhuizing! Kijk bij werktijden en vakantierooster voor meer informatie.


  Privacy Policy

  Privacybeleid Hugs and Things 
  http://www.hugs-and-things.nl

   

  Over mijn privacybeleid

  Ik geef veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld.

  Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij behorende dienstverlening van Hugs and Things. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

  Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

  Ook leg ik uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

  Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kunt je natuurlijk altijd contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

   

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

   

  Webwinkelsoftware: Lightspeed

  Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 
  Lightspeed is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

   

  E-mail en mailinglijst: MailChimp

  Ik verstuur mijn e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt, en je uitschrijving bevestigt ontvang je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

   

  Zakelijke e-mail:

  Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de e-maildiensten van Lightspeed. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Lightspeed heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

   

  Payment processor: Mollie

  Voor het afhandelen van de iDeal-betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd, voorafgaand aan de dienstverlening van Mollie.

   

  Payment processor: Afterpay

  Ik maak gebruik van de diensten van AfterPay, om het voor jullie mogelijk te maken om je bestelling eerst te ontvangen, en vervolgens pas te betalen. Daarvoor is het nodig dat er gegevens verzonden worden naar AfterPay. AfterPay zegt hier op de website (ingekort) het volgende over:

  AfterPay neemt betaalrisico’s over van haar opdrachtgevers en creëert daarnaast optimale bestedingsruimte voor de consumenten van haar opdrachtgevers. Om dit mogelijk te maken wordt er tussen de opdrachtgevers en AfterPay betaaldata uitgewisseld. Dit gebeurt zodanig dat de informatie volledig beschermd is en geanonimiseerd. Aan opdrachtgevers wordt daarnaast ook informatie terug geleverd zoals informatie inzake positief betaalgedrag van hun consument ten einde de betreffende opdrachtgever in staat te stellen deze consument zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen AfterPay, haar opdrachtgevers of gebruikers, haar business partners en medewerkers.

  AfterPay verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag om gebruik te maken van de betaaloplossing AfterPay®, (ii) uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers, (iii) relatiebeheer en (iv) analyses voor opdrachtgevers, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. AfterPay gebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commerciële adressenhandel aan derden.

  Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen AfterPay, haar groeps-vennootschappen, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan AfterPay groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen, die alle gegevens-controles verrichten voor AfterPay.

  Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van voorafgaande selectie te informeren over aanbiedingen en/of andere producten of diensten van AfterPay en/of groeps-vennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen indien en voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u daarentegen geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit eveneens aan AfterPay kenbaar maken. Uw persoonsgegevens worden dan geblokkeerd. 
Door de algemene voorwaarden van AfterPay te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) AfterPay uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor gegevenscontrole voor gebruik van de achteraf betaaldienstverlening van AfterPay.

   

  Beoordelingen: WebwinkelKeur

  Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan je bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

  WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn tevens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

   

  Verzenden en logistiek: MyParcel/PostNL

  Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je envelop of  pakket bij jou te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel/PostNL deel.

  MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

   

  Facturatie en boekhouden: E-Boekhouden

  Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van E-Boekhouden. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

   

  Doel van de gegevensverwerking 
  Algemeen doel van de verwerking

  Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt/de aankoop die je doet. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. 
  Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting. 
   

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

  In voorkomende gevallen kan Hugs and Things op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten. 

  Bewaartermijnen

  Ik bewaar je gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. 
  Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik facturen met je (persoons)gegevens bewaren. Deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


  Jouw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt.

  Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

  In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.

  Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

   

  Inzagerecht

  Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen aan [email protected] . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

  Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

   

  Rectificatierecht

  Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar [email protected] . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

   

  Recht op beperking van de verwerking

  Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar [email protected]  Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

   

  Recht op overdraagbaarheid

  Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen door een e-mail te sturen naar [email protected] . Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

   

  Recht van bezwaar en overige rechten

  Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Hugs and Things. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.  Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar[email protected] .

   

  Cookies: Google Analytics

  Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Ik heb bij Google aangegeven dat de verkregen gegevens maximaal voor de (door Google bepaalde) minimale termijn van 14 maanden bewaard mogen blijven.


  Cookies: Lightspeed

  Om te voorkomen dat je telkens de inhoud van je winkelwagen kwijt bent, maakt de webwinkel gebruik van tijdelijke cookies.
   

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat software van derde partijen gebruik maakt van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

   

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan brengen ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

   

  Contactgegevens

  Hugs and Things

  Hortensialaan 1a, 1.11

  6851TB Huissen Nederland

  T: (06) 81216026

  E: [email protected]

  Contactpersoon voor privacyzaken: Marit Zinnemers

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Ik sla cookies op voor een beter werkende website. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »